Fogalomtár - CSRD Advice

Fogalomtár

SHARE

2023.08.31.

Fogalomtár-featured image

Alapfogalmak

CSR – Corporate Social Responsibility (vállalati társadalmi felelősségvállalás): Az üzleti önszabályozás egy olyan formája, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi célokhoz filantróp, aktivista vagy jótékonysági jelleggel, azáltal, hogy pro bono programokon keresztül önkéntes tevékenységet folytat, azzal együttműködik vagy azt támogatja, közösségfejlesztést végez, pénzbeli támogatásokat nyújt nonprofit szervezeteknek, vagy etikusan orientált üzleti gyakorlatot folytat.

Vállalati fenntarthatósági jelentés: A nem pénzügyi teljesítményre vonatkozó információk közzététele a szervezeten kívüliek számára. Általánosságban elmondható, hogy széles körben foglalkozik a környezeti, társadalmi, gazdasági és irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkkal. Ezeket a kritériumokat az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) rövidítés alatt gyűjtik össze.

Double Materiality (kettős lényegesség): A fenntarthatósági jelentéstételben használt kifejezés, amely a környezeti hatásokat a számviteli szabványok középpontjába helyezi. Egy vállalatra vonatkozó információ lényeges, ezért akkor kell közzétenni, ha “egy ésszerűen gondolkodó ember fontosnak tartaná”. A kettős lényegesség koncepciója szerint egy fenntarthatósági kérdés lényeges lehet a hatás és/vagy a kockázat és a lehetőség szempontjából.

EHS – Environment, Health and Safety (Környezetvédelem, Egészségvédelem és Biztonság): a környezet védelmének, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fenntartásának gyakorlati szempontjait megvalósító együttes. Egyszerűbben fogalmazva, ez az, amit a szervezeteknek meg kell tenniük annak érdekében, hogy tevékenységük senkinek ne okozzon kárt.

ESG –  Environmental, Social and Corporate Governance (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási követelmények): A szervezet stratégiájába beépítendő keretrendszer, amely figyelembe veszi az összes szervezeti érdekelt fél (például alkalmazottak, ügyfelek, beszállítók és befektetők) igényeit és az értékteremtés módjait.

Greenwashing: A greenwashing, magyarul “zöldrefestés” más néven “green sheen” a reklám vagy marketingfogás egy olyan formája, amelyben a zöld PR-t és a zöld marketinget megtévesztő módon arra használják, hogy meggyőzzék a nyilvánosságot arról, hogy egy szervezet termékei, céljai és politikái környezetbarátok.

Szabályozások és irányelvek

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelv): Az új uniós irányelv korszerűsíti és megerősíti a vállalatok által szolgáltatandó társadalmi és környezeti információkra vonatkozó szabályokat. A nagyvállalatok és a tőzsdén jegyzett kkv-k szélesebb körének – összesen mintegy 50 000 vállalatnak – kell majd jelentést tennie a fenntarthatóságról. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464

NFRD – Non-Financial Reporting Directive (nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv): a számviteli irányelv 2014-ben az Európai Parlament által elfogadott módosítása. Az irányelv előírja a tőzsdén jegyzett vállalatok számára, hogy rendszeresen jelentéseket tegyenek közzé az őket érintő társadalmi és környezeti kockázatokról, valamint arról, hogy tevékenységük hogyan hat az emberekre és a környezetre. Az irányelv mindaddig hatályban marad, amíg a vállalatoknak nem kötelesek alkalmazni a CSRD új szabályait. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation: A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet. Ezt a rendeletet azért fogadták el, hogy növelje a pénzügyi termékek fenntarthatóságával kapcsolatos átláthatóságot, és ezáltal támogassa a magánbefektetési alapok fenntartható befektetések felé való orientálódását. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088

Nemzetközi szabványok

EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group (Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport): A közérdek szolgálatában álló, az Európai Bizottság támogatásával működő magánszervezet. Az EFRAG 2022-ben kiterjesztette küldetését, és technikai tanácsadást nyújt az Európai Bizottság számára teljesen előkészített EU fenntarthatósági jelentéstételi szabványok tervezetének és/vagy e szabványok módosítási tervezeteinek formájában. https://www.efrag.org/

ESAP – European Single Access Point (egységes európai hozzáférési pont): Az Európai Bizottság új jogalkotási javaslata, amely olyan központi platformként működik, amelyhez az uniós vállalatok és befektetési termékek nyilvánosan közzétett pénzügyi beszámolói és fenntarthatósággal kapcsolatos információi hozzáférhetők.  https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-single-access-point

ESRS – European Sustainability Reporting Standards (európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok): Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) által jóváhagyott ESRS meghatározza azokat a szabályokat és követelményeket, amelyek alapján a vállalatoknak a fenntarthatósággal kapcsolatos hatásokról, lehetőségekről és kockázatokról jelentést kell tenniük az EU közelgő vállalati fenntartható jelentéstételi irányelvének (CSRD) értelmében. https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en

GHG Protocol – Greenhouse Gas Protocol (üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv): A GHG Protocol vállalati szabvány előírásokat és útmutatást nyújt a vállalati szintű üvegházhatásúgáz-kibocsátási leltárt készítő vállalatok és szervezetek számára. A szabvány a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó hét üvegházhatású gáz elszámolására és jelentésére terjed ki. https://ghgprotocol.org/

GRI – Global Reporting Initiative (Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés): Nemzetközi független szabványügyi szervezet, amely segít a vállalkozásoknak, kormányoknak és más szervezeteknek megérteni és kommunikálni az olyan kérdésekre gyakorolt hatásukat, mint az éghajlatváltozás, az emberi jogok és a korrupció. A GRI biztosítja a világ legszélesebb körben használt fenntarthatósági jelentéstételi szabványait (a GRI-standardokat). https://www.globalreporting.org/

IASB – International Accounting Standards Board (Nemzetközi Számviteli Standard Testület): Az IFRS Alapítvány független számviteli szabványalkotó testülete. Felelős a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) kidolgozásáért, valamint használatuk és alkalmazásuk előmozdításáért. https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/

IFRS – International Financial Reporting Standards (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok): Az IFRS Alapítvány és a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület (IASB) által kibocsátott számviteli előírások. Ezek a szabályok a vállalat pénzügyi teljesítményének és helyzetének egységesített leírási módját jelentik, hogy a vállalati pénzügyi kimutatások érthetőek és összehasonlíthatóak legyenek a nemzetközi határokon átnyúlóan. https://www.ifrs.org/

ISO 14001:2015: A környezetgazdálkodással kapcsolatos ISO-szabvány, amely azért létezik, hogy segítse a szervezeteket abban, hogy a) minimalizálják, hogy működésük hogyan hat negatívan a környezetre (azaz hogyan okoznak káros változásokat a levegőben, a vízben vagy a talajban); b) megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek és egyéb környezetorientált követelményeknek; és c) folyamatosan javuljanak a fentiekben. https://www.iso.org/standard/60857.html

ISO 45001:2018: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság (OHS) irányítási rendszereire vonatkozó, 2018 márciusában közzétett ISO-szabvány. Az ISO 45001 célja a munkahelyi balesetek és megbetegedések csökkentése, beleértve a fizikai és mentális egészség előmozdítását és védelmét. https://www.iso.org/standard/63787.html

SASB – Sustainability Accounting Standards Board (Fenntarthatósági Számviteli Szabványok Testülete): Fenntarthatósági számviteli előírásokat kidolgozó nonprofit szervezet. A befektetők és más pénzügyi szolgáltatók egyre jobban odafigyelnek a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőknek a vállalatok pénzügyi teljesítményére gyakorolt hatására, ami az ESG-adatok szabványosított jelentésének szükségességét ösztönzi. https://sasb.org/

Newsletter sign-up

Other posts

What is your biggest concern related to CSRD?

In an effort to understand the greatest concerns related to the CSRD, we conducted an online survey among dozens of relevant companies. The results provided a fascinating, high-level insight into the current state of corporate sustainability strategies. In this post, we share our key findings with you.

The Ultimate CSRD & ESRS Handbook

A sustainability reporting playbook for companies operating in the EU.

Unlocking CSRD Compliance: The Digital Path to Corporate Sustainability Reporting

Global regulatory bodies are emphasizing ESG practices through initiatives like the European Union’s CSRD to enhance sustainability and transparency in companies. To effectively adhere to these regulations, businesses are turning to digital tools such as Denxpert.
ESG team-featured image

Common headaches for ESG teams

Some of the most common headaches for ESG teams, potential solutions, and why a greater focus on ESG is the right way forward.
Fogalomtár-featured image

Fogalomtár

A CSRD-vel és az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb terminológiát itt gyűjtöttük össze. A szójegyzék rövid és érthető magyarázatot ad a gyakran használt kifejezések jelentéséről.

Glossary

The most important terminology related to CSRD and ESG has been collected here. The glossary provides a brief and understandable explanation of the meaning of these frequently used terms.